AZ ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR ALPROJEKTJE

 

A megváltozott köznevelési környezethez a gyógypedagógus-képzés alkalmazkodása is szükséges valamennyi képzési szinten. A gyakorlatigényes képzés tartalmi és szervezeti átalakítása nem csak a jogszabályi előírásoknak való megfelelés miatt vált sürgetővé, hanem azért, mert a BA szinten és a szakirányú továbbképzésben lehetséges nyolc szakirányon folyó, különböző kombinációk racionális, az intézmények, a gyakorlatvezetők, a képzőhely és a hallgatók szempontjaira is reagáló működést kíván. A TÁMOP pályázat keretin belül adott módon került sor a fenti feladatok végrehajtására.

Az alprojekt országos koordinátora az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara volt, amely a gyógypedagógus-képzés valamennyi BA és MA szintű szakirányát gondozza. A gyógypedagógus-képzésben érdekelt további három felsőoktatási intézménnyel, mint kiemelt partnerekkel együttműködésben látta el a műhelyvezetői, fejlesztési és koordinációs feladatokat. 

A gyógypedagógia alap- és mesterképzési rendszere strukturális és tartalmi elemzésére alkalmas eljárás kidolgozása 

Márkus Eszter, dékánhelyettes

A gyógypedagógia alapképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek felülvizsgálata

Márkus Eszter, dékánhelyettes

A gyógypedagógia alapszak nappali és levelező tagozatos (minta)tantervének teljes körű felülvizsgálata 

A megváltozott jogszabályi környezethez igazodó tantervi átalakítás a négy gyógypedagógus-képzőhely együttműködésében, műhelymunkában folyt. Míg alapképzésben mind a négy felsőoktatási intézményben folyik képzés, addig mesterszinten csak az ELTE BGGYK képez gyógypedagógusokat, valamint csak itt lehet valamennyi szakirányon tanulmányokat folytatni. A tartalmi elemzés szempontjainak kimunkálását követte a KKK, majd a tanterv felülvizsgálata.

Márkus Eszter, dékánhelyettes

A NAT-hoz kapcsolódó, kompetencia-orientált képesség-fejlesztő, létező tanegységek kurzusleírásainak megújítása, új tanegységek kurzusleírásainak elkészítése 

A NAT új fókuszokat jelölt ki nem csak a köznevelés számára, hanem az arra felkészítő felsőoktatási intézményeknek is. A meglévő tartalmak, kurzusleírások, tematikák átalakítása ezeknek a szempontoknak  a figyelembe vételével folyt.

Szekeres Ágota, tanszékvezető

Kompetencia-fejlesztő tananyagok kidolgozása 

A tanulói kompetenciák fejlesztése nem képzelhető el kompetens gyógypedagógusok nélkül. A gyógypedagógus-képzésben eddig is középpontban állt a hallgatók kompetenciájának fejlesztése. Az ELTE BGGYK korábban már digitális tananyagfejlesztésbe kezdett. A szerzett tapasztalatok beépítésével készült további olyan tananyag, amelyik a gyógypedagógus jelölt tudását tovább bővíti.

Szenczi-Velkey Beáta/Virányi Anita, adjunktus

Sajátos nevelési igényű tanulók komplex (pedagógiai, pszichológiai) diganosztizálásához, illetve egyéni fejlesztési tervek összeállításához használható felmérő eljárások és eszközök adaptálása 

A gyógypedagógiai tevékenység a köznevelés rendszerén túlmutató, több intézményt és területet érintő folyamat. Az első lépés a diagnosztizálás, hogy a terápia, oktatás, nevelés, rehabilitáció hatékony és egyénre szabott legyen. Az ELTE BGGYK képzésében kiemelt szerepet kap az a szemlélet, hogy a hallgatók ismerjék meg azokat a diagnosztikus eszközöket, amelyek használatában kompetensek lesznek, ill. tájékozódjanak azokról, amelyet a társ szakmák alkalmaznak. Az eszköztár folyamatos bővítése szükséges, így a projekt szolgálta lehetőségeken belül került sor újabb eszközök beszerzésére.

Stefanik Krisztina, adjunktus 

A gyógypedagógia alapszakon és az alapszak szakirányú továbbképzési programjaiban az összefüggő szakmai gyakorlatban részt vevő gyakorló köznevelési intézmények és gyakorlatvezetők kiválasztása szempontrendszerének kidolgozása 

dr. Papp Gabriella, dékánhelyettes, Horváth Péter, szakmai igazgató

A kiválasztása (minősítése), együttműködési megállapodások megkötése a gyakorlati képzésben való közreműködésre

Papp Gabriella, dékánhelyettes

Az összefüggő szakmai gyakorlatban részt vevő gyakorló (köznevelési) intézmények és gyakorlatvezetők elektronikus (kereshető, a gyakorlatot teljesítő hallgatókkal párosítható, statisztikai elemzésre alkalmas, a szerződéskötést elősegítő) terepkataszter kialakítása 

Virányi Anita, tanársegéd 

A gyakorlati képzés megszervezési folyamatának racionalizálása 

A minőségi képzés része a minőségi gyakorlati munka. A gyógypedagógus-képzésben kiemelt szerepet kapnak a gyakorlatvezetést vállaló intézmények és gyakorlatvezető kollégák. A képzés 7+1 féléves, az utolsó félévben összefüggő szakmai gyakorlaton vesznek részt a hallgatók. A gyakorlatvezetők kiválasztását, minőségi értékelését, akkreditációját szolgáló szempontrendszer készült, valamint a gyakorlatszervezést megkönnyítő rendszer. 

Horváth Péter, szakmai igazgató

A gyógypedagógus (egészségügyi, szakmai, pálya) alkalmassági vizsgálata eszközrendszerének összeállítása

A jogszabályi környezet lehetővé teszi az alkalmassági vizsga működtetését. A négy gyógypedagógus-képzést folytató felsőoktatási intézmény műhelymunka keretében vitatat meg ennek szükségességét, korlátait, elemeit. Az elkészült tanulmány külön érdeme, hogy a fogyatékos és nem fogyatékos hallgatóknak szóló, az egyenlő esélyű hozzáférés szellemében készült tájékoztatás elveit is tartalmazza. Ez valamennyi felsőoktatási intézmény számára példaértékű.

Billédi Katalin, docens

Új, MA-szintű szaklétesítési és szakindítási dokumentáció előkészítése 

A fogyatékos személyek szükségleteinek kielégítés folyamatos megújulásra készteti a képzésfejlesztőket. Az evidencia alapú, kutatási eredményekre alapozott tudások minőségi, speciális tudással felvértezett szakembereket feltételeznek. A képzési terv ezt szolgálja.

Győri Miklós, tanszékvezető

A jelnyelvi törvényben előírt, hallássérült tanulók bilingvális oktatására felkészítő szakember-képzési program megalapozása (külföldi tanulmányút, idegen nyelvű kutatási eredmények műhelyvitája, tananyag fordítása és adaptálása) 

A jogszabályi környezet, a hallássérült személyek szükségletei, az egyenlő esélyű hozzáférés keretei szükségessé tették a gyógypedagógus-képzés reagálását is a bilingvális oktatással kapcsolatban. A program nemzetközi partnerekkel együttműködve alapozta meg a képzést.

Perlusz Andrea, tanszékvezető

Gyógypedagógiai /fogyatékosságügyi (szakirányú, pedagógus) továbbképzési programok iránti kereslet felmérése (piackutatás); a piackutatás eredményei alapján a kari képzési portfólió felülvizsgálata és kialakítása 

Horváth Péter, szakmai igazgató

30, 60 és 120 órás, elsősorban a habilitációs és rehabilitációs órakeretben nyújtható, konkrét felmérő, fejlesztő és terápiás eljárások alkalmazására felkészítő pedagógus-továbbképzési programok és az egyes programok tematikáinak kidolgozása

Horváth Péter, szakmai igazgató

Az új pedagógus-továbbképzési programokhoz illeszkedő tananyagfejlesztés 

A gyógypedagógiai/fogyatékosságügyi szakmai tudás folyamatos bővítése nem csak a life long learning szellemében értelmezhető, hanem az érintett személyek szükségleteinek alakulásához való igazodás mentén is. Az új továbbképzések tartalmát az ELTE BGGYK a fenti szükségletekhez igazította.

Horváth Péter, szakmai igazgató

Rendezvényeink:

2014. december 10. - A gyógypedagógus (egészségügyi, szakmai, pálya) alkalmassági vizsgálata eszközrendszerének összeállítása 

2015. február 05. - A gyógypedagógus (egészségügyi, szakmai, pálya) alkalmassági vizsgálata eszközrendszerének összeállítása

2015. március 24. - A gyógypedagógus (egészségügyi, szakmai, pálya) alkalmassági vizsgálata eszközrendszerének összeállítása 

2015. április 21.  – A gyógypedagógia alapszakon és az alapszak szakirányú továbbképzési programjaiban az összefüggő szakmai gyakorlatban részt vevő gyakorló köznevelési intézmények és gyakorlatvezetők kiválasztása szempontrendszerének kidolgozása – Társegyetemekkel közös megbeszélés, együttműködés

2015. május 12. - A gyógypedagógia alapképzési szak képzési és kimenti követelményeinek felülvizsgálata  - közös együttműködés

2015. május 19. – A gyógypedagógia alapszakon és az alapszak szakirányú továbbképzési programjaiban az összefüggő szakmai gyakorlatban részt vevő gyakorló köznevelési intézmények és gyakorlatvezetők kiválasztása szempontrendszerének kidolgozása – Társegyetemekkel közös megbeszélés, együttműködés

2015. május 19. - A gyógypedagógia alapképzési szak képzési és kimenti követelményeinek felülvizsgálata  - közös együttműködés

2015. június 19. – A gyógypedagógia alapszakon és az alapszak szakirányú továbbképzési programjaiban az összefüggő szakmai gyakorlatban részt vevő gyakorló köznevelési intézmények és gyakorlatvezetők kiválasztása szempontrendszerének kidolgozása – Társegyetemekkel közös megbeszélés, együttműködés

2015. június 22. - A jelnyelvi törvényben előírt, hallássérült tanulók bilingvális oktatására felkészítő szakember-képzési program megalapozása alprogramjának zárókonferenciája

2015. szeptember 10. – Házi szakmai konferencia 

 

Együttműködő partnerek:

Kaposvári Egyetem, Kaposvár

Pedagógiai Kar, Gyógypedagógiai Tanszék

Nyugat-Magyarországi Egyetem, Győr

Apáczai Csere János Kar, Neveléstudományi Intézet

Szegedi Tudományegyetem

Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Gyógypedagógus-képző Intézet

Fogyatékos személyek érdekvédő szervezetei 

Munkaerőpiaci szereplők (gyakorlóhelyek, munkaadók)

 

Az alprojekt munkatársai:

Szakmai koordináció: 

dr. Papp Gabriella, dékánhelyettes

Horváth Péter, szakmai igazgató

Pénzügyi koordináció:

Barbalics Barbara

Bernáth Anna

Adminisztráció:

Hernek Judit

Torontáli Nóra

Kapcsolattartó: 

dr. Papp Gabriella, dékánhelyettes