AZ ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR ALPROJEKTJE

Koragyermekkori nevelés és tanítóképzés

A koragyermekkori nevelés és tanítóképzés alprojekt célja a pedagógusképzés azon ágaiban szükséges tartalmi és szerkezeti innovációk, képzési és továbbképzési fejlesztések országos szintű támogatása, melyek a 0-12 éves korú gyermekek nevelésével és oktatásával foglalkozó szakembereket képzik. A legfiatalabb korosztály nevelésével foglalkozó pedagógusok elismertsége, szakmai és anyagi megbecsültsége más pedagógusokhoz képest is alacsony, a képzésükre és továbbképzésükre szánt anyagi erőforrások indokolatlanul maradnak el a pedagógusképzés más területeihez viszonyítva. Jelen projekt egyik fontos erénye, hogy lehetőséget teremtett a korosztállyal foglalkozó pedagógusok képzésének megújítására, a képző intézmények szakmai együttműködésének elősegítésére, a képzési terület presztízsének növelésére.

Az alprojekt országos koordinátora az ELTE Tanító- és Óvóképző Kara, amely a koragyermekkori nevelés és tanítóképzés területén mindhárom alapszakot, valamint a tanító szak mind a 10 műveltségterületét gondozza. A kar országos koordinációs szerepét erősítik pozíciói a Tanító- és Óvóképzők Dékáni Kollégiumában, valamint a gondozott szakok országos programfejlesztő bizottságaiban és az Óvó- és Tanítóképzők Egyesületében. Mindezen grémiumokkal, valamint a Kaposvári, Szegedi, Pécsi, Debreceni és Nyugat-magyarországi Egyetemekkel, mint kiemelt partnerekkel együttműködésben, karunk az alprojekt keretében az alábbi fejlesztési és koordinációs feladatokat látta el.

Tantervfejlesztési műhely: A koragyermekkori nevelés és tanítóképzés tanterveinek és tantárgyi struktúrájának áttekintése, tantervfejlesztési kezdeményezések, újítások

A megváltozott köznevelési környezethez és szabályozókhoz igazodóan szükségesnek találtuk az érintett felsőoktatási képzések tanterveinek és tantárgyi programjainak frissítését, a NAT és ÓNOAP új fókuszpontjaihoz igazodó tananyagtartalmak kialakítását. 

Országos koordinációs szerepünkben vállaltuk szakmai műhelytalálkozók, szakmai fórumok szervezését, valamint országos ajánlások megfogalmazását az óvó- és tanítóképzés területén. Ezen ajánlások előkészítéseként szakmai műhelytalálkozókon megvitattuk az egyes intézmények tantervfejlesztési kezdeményezéseit, melyek alapján országos helyzetképet vázoltunk fel. Karunk tanterv- és tananyag fejlesztési törekvéseit az országos koordináció céljainak megfelelően alakítottuk.

A műhely koordinátorai: Turmezeyné dr. habil. Heller Erika, Dr. Szarka Júlia, Dr. Lénárd András és Mészárosné dr. habil. Darvay Sarolta

Művészeti nevelési műhely

A NAT-ban megjelenő fontos fókuszpont a művészeti nevelés, mely az érzelmi nevelés egyik legfontosabb eszköze, így a köznevelési törvény kiemelt pontja. Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kara a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karával együttműködésben az alprojekt keretében készítette elő a Művészeti nevelés MA szak indításának dokumentumait, fejlesztette a tervezett szak módszertani, szakmai hátterét. A téma fontosságára tekintettel a két kar a projekt keretében közös Gyermekkultúra Konferenciát szervezett, és tematikus folyóiratszámot adott ki a Gyermeknevelés Online Tudományos Folyóiratban.

A műhely koordinátora: Dr. Kolosai Nedda, együttműködésben Takács Anettel a Kaposvári Egyetem adjunktusával.

Inkluzív nevelés és korai intervenció műhely 

Szintén kiemelt területként kezeltük a korai integráció és inklúzió témakörét, melyet a tantervfejlesztés mellett a képzést támogató szakirodalmak bővítésével is támogattunk. A Gyermeknevelés Online Tudományos Folyóirat korai intervencióról szóló tematikus különszáma a terület legnevesebb szakembereinek bevonásával készült. Emellett az inklúzió és korai fejlesztés témakörei hangsúlyossá váltak a csecsemő- és kisgyermeknevelő, és az óvodapedagógia szak tantárgyi programjaiban is. Rendezvényeink között az „Együttélés – együttműködés” programsorozat keretén belül szerveződött a fogyatékos emberek megismerését és elfogadását elősegítő szakmai napunk, melynek szintén fontos témája volt az inkluzív nevelés.

A műhely koordinátora: Rózsáné Czigány Enikő

Virtuális kutatóközpont

Az országos koordináció szerepköre lehetővé tette a képző intézmények közötti együttműködések és információáramlás támogatását nem csak a tantervfejlesztési, hanem a koragyermekkor kutatási területein is. Ennek érdekében karunk vállalta, hogy összegyűjtjük és rendszerezzük azokat a kutatásokat és fejlesztéseket, melyek a pedagógusképző intézményekben a 0-12 éves korú gyermekek fejlődésével, nevelésével, oktatásával foglalkoznak, és létrehozzuk a Koragyermekkori nevelés és tanítóképzés virtuális kutatóközpontját. A fejlesztés elindult, a beérkező adatokat folyamatosan töltjük a felületre.

A központ koordinátora: Banai Bajzáth Angéla.

Gyakorlati képzési műhely: A képzést támogató eszközök kidolgozása

A fejlesztés célja a kisgyermeknevelő-, óvodapedagógus és tanító szak képzését támogató módszertani eszközök, papír alapú és digitális tartalmak kidolgozása volt. A projektben létrejött szakmai anyagok a pedagógiai, a pszichológiai és a tantárgy-pedagógiai tárgyakat valamint a gyakorlati képzést egyaránt támogatják. A gyakorlati képzést támogató eszközök közül kiemelten fontosnak ítéljük az óvodai és iskolai gyakorlatok támogatására készült tevékenységtervezet- és óravázlat gyűjteményeket, valamint a gyakorlati képzések segédanyagait.

A műhely koordinátorai: Dr. Golyán Szilvia és Rádi Orsolya

Részképesség fejlesztési műhely

A gyakorlati képzés módszertanának megújítását célozták emellett a képzési területen dolgozó oktatók országos szakmai fórumai, melyek megszervezésében kiemelt partnereink voltak a Kaposvári Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem. A módszertani fejlesztés kiemelt célja a hátrányos helyzetű, képességeik fejlesztésében támogatásra szoruló gyermekek minél korábbi célzott képességfejlesztéséhez szükséges ismeretek és kompetenciák támogatása a pedagógusképzésben. Ezt célozta a képességfejlesztő módszertani feladatgyűjtemény kialakítása, és a témában szervezett pedagógus továbbképzés tartása.

A műhely koordinátora: Dr. Sándor Mónika 

Mentorképzési műhely: A gyakorlatok rendszerének tartalmi és módszertani megújítása

Mindhárom alapszakon áttekintettük és aktualizáltuk a gyakorlati képzést. Ennek céljából szakmai műhelytalálkozókat szerveztünk és országos ajánlásokat fogalmaztunk meg, valamint módszertani segédanyagokat dolgozunk ki. A gyakorlati képzés területén hiánypótló módon került sor a minőségfejlesztési gyakorlatok összegyűjtésére és a tapasztalatok összegző tanulmány formájában történő megjelenítésére.

A „Minőség a gyakorlatban” műhely koordinátora Dr. Serfőző Mónika volt.

A koragyermekkori nevelés és tanítóképzés területein áttekintettük a mentorképzés és mentorálás hazai intézményi gyakorlatait, a működő mentori rendszereket. Ennek céljából a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara országos műhelytalálkozót szervezett a mentorképzésről.

A műhely koordinátora: Fáyné dr. Dombi Alice 

Az országos együttműködés lehetővé tette a képzett mentorok térségi nyilvántartási rendszerének kialakítását és webes felületen történő hozzáférés biztosítását.

Gyakorlatvezető képzési műhely: Megújított tartalmakhoz illeszkedő felsőoktatási pedagógus továbbképzési programok fejlesztése és képzők képzése

A mentorképzés és tutori rendszer elemeinek elemzéséből származó eredmények, valamint a hazai jógyakorlatok ismeretében lehetséges a mentorképzések tanterveinek és tantárgyi programjainak kialakítása, módszertani segédanyagok kialakítása, képzések szervezése és lebonyolítása. Az alprojekt keretében vállaltuk mindhárom alapszak vonatkozásában a gyakorlatvezető pedagógus szakirányú továbbképzési szak elindításának szakmai, módszertani támogatását – tantervfejlesztést, szakmai és módszertani anyagok kialakítását és egy pilot program lebonyolítását.

A műhely koordinátorai: Rádi Orsolya, B. Lakatos Margit és Rózsáné Czigány Enikő 

A mentorképzésen túl számos egyéb területen szerveztünk képzők képzését a projekt keretében. Kiemelt területként kezeljük a művészeti nevelés, korai idegennyelv-oktatás, interkulturalitás, fenntarthatóságra nevelés és matematika oktatásának kérdéskörét, valamint a koragyermekkori intézményes nevelés átmeneteit.

Rendezvényeink:

2014. április 26. - Deutsch und deutschsprachige Fächer in der Grundschule (német tanítói workshop)

2014. május 9. - Tolerancia Nap – a fogyatékossággal élők elfogadásáért

2014. szeptember 19. – „Átmenetek” konferencia-előkészítő workshop a gyakorlóintézmények pedagógusainak bevonásával

2014. október 17. – „A tanítóképzés időszerű kérdései” országos műhelytalálkozó

2014. november 20-21. Gyermekkultúra Konferencia és Kiállítás

2015. január 29. – Forrai Katalin Emlékkonferencia és zenei nevelési műhely 

2015. február 5-6. – Óvodapedagógus-képzési műhelytalálkozó Kaposváron az I. Nemzetközi Kisgyermeknevelési Konferencia keretében

2015. március 27. – Mentorképzési Műhelytalálkozó Szegeden

2015. március 27. - Könyvbemutatóval egybekötött szakmai nap a korai idegen nyelvi fejlesztés elmélete és gyakorlata témakörében

2015. április 15. – Bálványos Huba Vizuális Műhely – A vizuális nevelés aktuális és időszerű kérdései

2015. április 17. – Gyakorlati képzési műhelytalálkozók (csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus és tanító szakon)

2015. május 8. – Elfogadás, együttélés, együttműködés – workshop a roma kultúráról

2015. június 5. Jó gyakorlatok a korai nyelvpedagógus-képzésben: oktatás, fejlesztés, kutatás – országos konferencia

2015. június 22-23. – „Gyengéd átmenetek” Országos Konferencia, a TÁMOP projekt Koragyermekkori nevelés és tanítóképzés c. alprojektjének zárókonferenciája

 

Együttműködő partnerek:

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar

Szegedi Egyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi és Illyés Gyula Kar

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

Óvó- és Tanítóképzők Dékáni Kollégiuma Országos Programfejlesztő Bizottságai

Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete

 

Az alprojekt munkatársai:

Szakmai koordináció: 

Dr. habil. F. Lassú Zsuzsa, tanszékvezető egyetemi docens, ELTE TÓK

Dr. Golyán Szilvia, egyetemi adjunktus, ELTE TÓK

Dr. Podráczky Judit, dékán, egyetemi docens, KE PK

Fáyné dr. Dombi Alice, tanszékvezető, főiskolai tanár, SZTE JGYPK

Pénzügyi koordináció:

Balázsné Tóbiás Ildikó ELTE TÓK

Stiglincz Vilmosné ELTE TÓK

Kapcsolat: tamop2014(kukac)tok.elte.hu