AZ ELTE TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR ALPROJEKTJE

Az ELTE Természettudományi Karán indított új, osztatlan tanárképzések tantervi hálóiban megjelenő számos szakterületi és szakmódszertani tárgy teljesen új vagy nagymértékben megújult tartalommal rendelkezik. A TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 „Országos koordinációval a pedagógusképzés megújulásáért” című projektben került sor a tantárgyleírások alapján a részletes tematikák kidolgozására, továbbá a hozzájuk tartozó jegyzetek, szakanyagok, módszertani segédletek, oktatófilmek, taneszközök létrehozására. Elkészültek a természettudomány szakos tanárok képzéséhez, továbbképzéséhez és a közoktatásban egyaránt használható digitális tananyagok, foglalkozástervek, óratervek és projekttervek is. Ez utóbbi munka során kiemelt szempont volt a gyakorlatközpontú és nagy tanulói aktivitást megengedő természettudomány-oktatás elősegítése, a Nemzeti alaptantervben központi szerepet játszó környezetvédelem és fenntarthatóság témákban is. A természettudomány szakos tanárok képzésével kapcsolatos szakmódszertani kutatások központi elemét jelentették a projektben az olyan képességfejlődési vizsgálatok, amelyek ezen oktatási módszerek hatását mérik. Ennek kapcsán vizsgáltuk a munka világában fontos, kiemelt képességterületek fejlődését. Mindezen feladatok elvégzéséhez szükséges volt a szakmódszertani kabinetek megújítása (pl. korszerű mobil eszközök beszerzésével).

A már létező jó gyakorlatok gyűjtésében, az új segédanyagok kidolgozásában és kipróbálásában, a szakmódszertani kutatásokban és az eredmények web2-es felületeken való megosztásában az ELTE TTK intézetei és központjai mellett közreműködtek a gyakorlóiskoláink vezetőtanárai, valamint az ország egyéb oktatási intézményeiben dolgozó innovatív, újításra kész mentortanárok és szaktanárok, illetve szakmódszertan oktatók is. A projekt céljai között szerepelt az intézményi tanárképzési és tanár továbbképzési tapasztalatok, valamint a fent említett szakmódszertani kutatások eredményeinek publikálása, illetve megosztása hazai és nemzetközi oktatási konferenciákon. Az ELTE TTK minden intézete, központja és centruma részt vett a tanár szakos hallgatóink számára létrehozott tanári műhely, valamint a szakos tanárok, mentorok, vezetőtanárok és módszertan oktatók együttműködését segítő szakmai fórumok, online tudásmegosztó, illetve kollaboratív környezetek megvalósításában.

Online tudásmegosztás és kollaboráció műhely

A Természettudományi Kommunikáció Központ (TUDKOM) feladata a TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 „Országos koordinációval a pedagógusképzés megújulásáért” című projektben az „Informatikai módszerek a természettudományok oktatásában” című pedagógus-továbbképző program kidolgozása volt. Az akkreditációra került tanfolyam a biológia, fizika, földrajz, kémia és matematika tantárgyak középiskolai oktatásában használható, innovatív digitális pedagógiai módszereket mutatja be online tananyagokkal, feladatokkal, e-tankönyvvel és oktatófilm sorozattal. A TUDKOM ehhez Moodle oktatási környezetet biztosít, amelybe az intézetek által kidolgozott szakmódszertani tananyagok is feltölthetők és így országosan megoszthatók lettek. A TUDKOM a szakmódszertan, a diszciplínák és a pedagógia között betöltött híd szerepet vállal, amikor a szakmódszertan és a neveléstudomány határterületein kutatásokat szervez innovatív oktatási módszerek hatásának mérésére és a munka világában fontos, kiemelt képességterületek fejlődésének vizsgálatára (pl. térszemlélet, kooperáció, problémamegoldó gondolkodás).

A TUDKOM segíti a természettudományi tárgyak módszertanával kapcsolatos kutatások és publikációk online kollaboratív tudásmegosztó környezetének kialakítását és működését. Az oktatási portált az eddig információmegosztó felületként használt, az ELTE TTK-n működő szakmódszertani honlapból alakították ki az alprojektben közreműködő intézetek munkatársai. 

műhelyvezető: Kárpáti Andrea

Környezeti nevelés a szaktárgyakon belül műhely

A 2012-ben hatályba lépett Nemzeti alaptanterv, két évtizedes vitát lezárva, eldöntötte a fenntarthatósággal kapcsolatos közoktatási stratégiát. Lényege, hogy miközben a „dokumentum figyelmet fordít az egész világot érintő átfogó kérdésekre, hangsúlyozva a fenntarthatóság iránti közös felelősséget”, a fenntarthatóságot és a környezettudatosságot a fejlesztési területek – nevelési célok keretében határozza meg és közvetítését valamennyi műveltségi terület számára feladatként állítja. A Nemzeti alaptanterv a fenntarthatóságot a közműveltség elemének tartja és beemeli a „(nemzeti közműveltség)” 6 alappillére közé: „6. fenntarthatóság, megőrzés és megújulás”.

A TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 „Országos koordinációval a pedagógusképzés megújulásáért” című projektben a fenntarthatósággal, és ennek gyakorlati leképeződését jelentő környezeti neveléssel a TTK Környezettudományi Centrum (KTC) foglalkozott.

A KTC által a pályázatban vállalt feladatok egy része a 2013-ban indult osztatlan tanárképzés természetismeret-környezettan szakához kapcsolódik: az új természetismeret szakmódszertani jegyzet megírása, a már több kiadást megélt környezettan szakmódszertani jegyzet aktualizálása, illetve egy eddig nem létező természetismeret-környezettan szakos módszertani szaktanterem tervezetének elkészítése közvetlenül szolgálja az említett szak oktatását. 

A fenntarthatóság interdiszciplináris jellegéből adódóan több olyan tevékenység megvalósítását is vállaltuk, amelyekben a KTC az ELTE TTK más intézeteivel (Biológiai Intézet, Fizikai Intézet, Földrajz- és Földtudományi Intézet, Kémiai Intézet) működött együtt. A közös munka elsősorban olyan óratervek, oktatási segédanyagok, foglalkozástervek, továbbképzési programok kidolgozását és kipróbálását jelentette, amelyeket a természetismeret-környezettan tanárszak mellett a többi intézet által gondozott tanárszakok is eredményesen használhatnak. 

A vállalt tevékenységek végiggondolásánál nem csupán a produktumok interdiszciplinaritását tartottuk szem előtt, hanem fontosnak ítéltük a környezeti nevelés teljes közoktatási vertikumának áttekintését, összehangolását is, ezért a TTK-s tanárképzéseken (5-6. osztályban természetismeret, 7-12. osztályban szaktantárgyak) túlnyúlóan, együttműködési céllal kerestük fel az ELTE Tanító- és Óvóképző Karát, amelynek Természettudományi Tanszékével (1-4. osztályban környezetismeret) folyamatos egyeztetés és tapasztalatcsere folyt. 

Az e munka során szerzett tapasztalatokat folyamatosan megosztottuk a más műveltségi területekért felelős pályázati partnerekkel, hogy előkészítsük a fenntarthatóság gondolatkörének jövőbeni minél természetesebb beépítését e területek tanárképzésébe is.

műhelyvezető: Weiszburg Tamás

Tanártovábbképzés és mentorképzés műhely

Az ELTE TTK célul tűzte ki, hogy a pedagógusképzés azon elemeibe is bekapcsolódjon, amelyek a korábbiakban szakfüggetlen módon történtek. Ilyen például az összefüggő egyéni szakmai gyakorlatot irányító szaktanárok képzése (a mentorképzés), illetve a pedagógus szakvizsga szakirányú képzési programrésze.

A tantárgyi szakmódszertani képzés megújítása és a TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 „Országos koordinációval a pedagógusképzés megújulásáért” című projekt keretében készített oktatási segédanyagok széles körű (országos szintű) alkalmazásának elősegítése érdekében is szükség volt a tanári hatékonyságot növelő tanártovábbképzési tanfolyami programok, valamint hozzájuk kapcsolódó oktatási segédanyagok kidolgozására, a tanfolyamok akkreditációs folyamatainak elindítására, és lehetőség szerint a tanfolyamoknak a projekt időtartama alatt történő kipróbálására is. Ezen belül különös hangsúlyt kellett fektetni a természettudományos tárgyak integrált szemléletű oktatására és a természettudományos tárgyak tanítása során az infokommunikációs technológia alkalmazására.

Mindezek kapcsán műhelyünk és az egyes intézetek továbbképző, valamint "képzők képzése" típusú tanfolyamokat dolgoztak ki és elindították akkreditációs folyamatukat a következő témákban: Informatikai módszerek a természettudományos tárgyak oktatásában (együttműködésben az Online tudásmegosztás és kollaboráció műhellyel). A földrajz, kémia és biológia tantárgyakban összefoglalt tudományterületek új irányzatainak, tudományos eredményeinek megismertetése általános- és középiskolai tanárokkal. Nagy tanulói aktivitást megengedő oktatási módszerek terjesztését célzó természetismeret-környezettan szakos tanártovábbképzés. A fizikatanári mentorképzési pilot tanfolyamunk 2014 augusztusában már sikeresen le is zajlott.

A tudományos színvonalú tanárképzés megerősítése és kibővítése jegyében fontos az ELTE TTK Fizikai Intézetében már működő „Fizika Tanítása” Doktori Programban felhasználható tananyagok fejlesztése, a doktori képzés kurzusainak akkreditált tanárképzési formában történő hasznosítása. Kiemelkedő fontosságúnak gondoltuk a matematika didaktika doktori iskola alapítását és támogatását, valamint a földrajz szakmódszertani PhD fokozat megszerzésére vonatkozó feltételrendszer kidolgozását.

műhelyvezető: Karkus Zsolt

Az alprojekt munkatársai:

Alprojekt vezető: Prof. Dr. Homonnay Zoltán

Szakmai koordinátor: Dr. Szalay Luca

Kari pénzügyi asszisztens: Pintérné Karsai Barbara

Kari szakmai asszisztens: Kránitzné Dúzs Henrietta