A projektről

Az elmúlt évtizedben jelentős változások zajlottak a felsőoktatás és a közoktatás világában. Az átalakítások célja – többek között − a foglalkoztatottság növelése, melyben mindkét alrendszer kulcsszerepet játszik. A pedagógusképzés a két világ határán, mindkettőt érintve kíván hozzájárulni e célkitűzés megvalósításához.

A köznevelési rendszer számára a legtöbb frissen képzett munkaerőt az Eötvös Loránd Tudományegyetem adja. Képzési kínálatában hangsúlyosan jelenik meg a köznevelési rendszer teljes vertikumára való felkészítés, az óvópedagógus képzéstől a pedagógusok számára nyitott doktori képzésig. Az ezzel járó felelősséget vállalva és az ebből fakadó lehetőségekkel élve indította útjára az ELTE, konzorciumi partnerével, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel közösen TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 számú, „Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című projektjét.

A fejlesztési folyamat 2014 májusában kezdődött. Célja a pedagógusképzés teljes vertikumának megújítása az országos és regionális hálózatfejlesztés, koordináció és konszenzus keresés eszközeinek lehető legteljesebb kiaknázásával. Ezt a fejlesztő tevékenységet egymással harmonikus viszonyban lévő prioritások mentén kívántuk megvalósítani:

  1. A NAT műveltségi területeinek elemzése és kibontása révén megvizsgáltuk, hogy a pedagógusképzés, illetve ezen belül a közismereti tanárképzés osztatlan rendszerében rendelkezésre álló képzési tartalmak, gyakorlati lehetőségek mennyire képezik le a köznevelési rendszer működését alapvetően meghatározó dokumentumok tartalmi köreit és az azokban rejlő tartalmi és módszertani elvárásokat. Az elemzés alkalmas volt arra, hogy azonosítsa a jelenlegi képzési rendszerben akár tartalmi, akár módszertani szempontból azonosítható hiányosságokra, s hogy a hiányanalízis konzekvenciáit a módszertani és tartalmi fejlesztések terén kamatoztassa.
  2. A pedagógiai tevékenységre való felkészítés csak abban az esetben lehet eredményes, ha szem előtt tartjuk azt a körülményt, hogy a még oly kiváló szakmódszertani és szakma specifikus felkészülés sem teszi lehetővé, hogy a köznevelési rendszer működésében érdemi hatékonyságot érjen el, ha nem vesszük hangsúlyosan tekintetbe a végső célcsoport (a köznevelési intézmények tanulói) specifikumait, sokszínűségét, a körükben tapasztalható egyenlőtlenségeket. E szükségletek a nem műveltségterület specifikus módszertani fejlesztések során kerültek azonosításra és a hiányok az e téren elindított fejlesztések, korszerűsítések megvalósítását motiválták.
  3. A pályázatban eltervezett, s megvalósított fejlesztési tevékenységek egy további robosztus csoportja ún. átívelő elemként jelent meg. Ezek egyfelől a gyakorlati tevékenység megújítását és módszertani megerősítését, másfelől a pedagógiai munkát segítő szakmai szolgáltatások fejlesztését szolgálták.
  4. A projektben a kötelezően megvalósítandó tevékenységei mellett több innovatív potenciált hordozó kutatási, kutatás-fejlesztési tevékenység lebonyolítására is sor került, melyek hozzájárulhatnak a pedagógusok közérzetének javításához, vagy a tanári pályaalkalmassági vizsgálat pszichológiailag is megalapozott eszközrendszerének kimunkálásához.

 A projektben a NAT 9 műveltségi területéhez, a közismereti tanárképzés pedagógiai és pszichológiai tartalmaihoz, valamint a tanító- és óvodapedagógus képzéshez továbbá a gyógypedagógus képzéshez kapcsolódva működik együtt az ELTE hat kara (Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Bölcsészettudományi Kar, Informatikai Kar, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Tanító- és Óvóképző Kar, Természettudományi Kar), valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. A PPKE speciális ambíciója a projekt keretében elsősorban az idegen nyelvek műveltségi területhez kötődött, valamint olyan témákban vett részt koordinatív jellegű kutatás-fejlesztési tevékenységekben, ahol a közoktatás NAT követelményrendszere nem műveltségterületi-szaktárgyi, hanem az általános „fejlesztési feladatok, nevelési célok" körében fogalmazódik meg. A követelményrendszerhez kapcsolódó oktató-nevelő − elsősorban nevelési − feladatokra történő felkészítés a pedagógusképzés elengedhetetlen része, annak definiálható és jogszabályban is rögzített komponense, amely nem köthető kizárólagosan egyetlen tartalmi vagy módszertani elemhez sem. 

A projekt tevékenységei között fontos szerepet játszanak azok a kezdeményezések, amelyek a pedagógiai szolgáltatások megújítását, eredményesebbé tételét szolgálják. Ezek közül különösen is fontos az Iskolapszichológiai módszertani bázis megerősítése, megújítása. Fontos szerepet szántunk a köznevelési intézményekkel való együttműködés erősítésének, fejlesztésének is. Az ELTE gyakorlóiskolái (Gyertyánffy István Gyakorló Iskola, Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium, Trefort Ágoston Gyakorlóiskola, Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium,  ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Módszertani Intézet) aktívan részt vettek a műveltségi területhez közvetlenül kötődő, tartalmi és módszertani fejlesztési munkában, az átalakulóban lévő gyakorlati tevékenység kívánatos formáinak kialakításában, valamint azokban a szakmai tevékenységekben, melyek a pedagógusjelöltek szervezeti boldogulását, „beválását” hivatottak előmozdítani. 

A projekt nem előzmény nélküli, számos ponton kapcsolódik a TÁMOP-4.1.2-08/2/B/KMR-2009-0001 „Pedagógusképzési hálózat Közép-Magyarországon” című projekthez, melyben az ELTE konzorciumi partnere szintén a PPKE volt.  Az előzmény projekt tapasztalatai, az annak keretében kialakult együttműködési rendszerek nagyban hozzájárultak jelen projekt szakmai prioritásainak megfogalmazásához, valamint az érdemi együttműködő partnerek, szakemberek azonosításához, és a működési módok, egyeztetési formák kialakításához.

Jelen honlap a projektben elért eredményekről, a tartalmi és módszertani fejlesztésekről ad átfogó képet, s egyben megjeleníti az előzmény projekt releváns outputjait is. A honlap célja – a számvetés mellett -, hogy a fejlesztések eredményei valamennyi érdeklődő számára hosszabb távon elérhetőek és főként használhatóak legyenek. A használhatóság biztosítása érdekében a fejlesztések eredményei kategóriákba rendezetten kerülnek bemutatásra, ugyanakkor a kereső funkció segítségével a szabadszavas, tematikus keresésre is lehetőség nyílik.